Pridať ponuku Prihlásiť sa

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky dohody (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri navštevovaní (prehliadaní), poskytovaní a využívaní služieb na portáli www.karvi.sk.

Definície pojmov

V týchto VOP pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli karvi.sk pojem

 • „Prevádzkovateľ“ označuje obchodnú spoločnosť Motorhomes s.r.o. so sídlom Vyšná 290/10, 04001 Košice, Slovenská republika, IČO 53 319 397, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.Sro, vložka č.49942/V, prípadne právneho nástupcu tejto spoločnosti
 • „Používateľ“ označuje každú fyzickú alebo právnickú osobu ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“), prípadne jeho/jej právneho nástupcu. Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.
 • „Súkromným inzerentom“ sa rozumie fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok (ďalej ako „Súkromný inzerent“ alebo taktiež aj ako „predajca“)
 • Firemným inzerentom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj v rámci predmetov svojej obchodnej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“ alebo taktiež aj ako „predajca“)
 • „VOP“ označuje tieto všeobecné obchodné podmienky. Pokiaľ právny vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom nie je týmito VOP výslovne upravený, právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa, sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach SR; pokiaľ Požívateľ nie je spotrebiteľom, riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • „Inzertnými službami“ sa rozumie poskytovanie prístupu Používateľom do portálu Karvi.sk za odplatu, ktorý Používateľom umožňuje umiestňovať a odoberať dáta prostredníctvom internetu a využívať internet v dohodnutom rozsahu a dohodnutým spôsobom. (ďalej ako „Služba“) Dáta pridávané Používateľom sú uložené na serveri v databázovom systéme, a sú prístupné na internetovej adrese: www.Karvi.sk

Právne vzťahy vznikajúce v zmysle týchto VOP, ako aj vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami záväzného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40 /1964- Občianskeho zákonníka, ako aj týmito VOP. Dispozitívne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky sa využijú len v prípade, že vystane otázka, ktorá nie je v uzatváranej zmluve, jej doplnkoch či VOP jednotlivo upravovaná.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľa

Prevádzkovateľ prostredníctvom inzertných služieb zverejňuje ponuku a dopyt v oblasti karavaningu. Prostredníctvom svojich technológií a softvéru umožňuje Používateľom inzerovať ponuku aj dopyt predaja, kúpy a nájmu karavanov, auto karavanov, náhradných dielov, doplnkov a služieb v spojitosti s karavaningom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť obsahu pridávaných inzerátov ani za obchody uzatvárané na základe zverejnenej ponuky alebo dopytu. K uzatváraniu obchodov dochádza medzi konkrétnymi Používateľmi bez účasti Prevádzkovateľa a všetku zodpovednosť zo záväzkových vzťahov uzatvorených medzi Používateľmi v celom rozsahu znášajú účastníci obchodu.

Prevádzkovateľ umožňuje prístup k užívateľskému rozhraniu Služby slúžiacemu pre vloženie a úpravu (editáciu) jednotlivých inzerátov a ďalších dát z oblasti ponuky a dopytu, ako aj k aktivácii a deaktivácii doplnkových služieb registrovaným Používateľom, prostredníctvom vytvorenia používateľského konta.

Používateľ sa zaväzuje prečítať si všetky súčasti VOP s dobrým úmyslom porozumieť všetkým podmienkam, a to menovite obsahu týchto VOP. Potvrdením súhlasu v procese registrácie, rezervácie, alebo publikácie, Používateľ potvrdzuje Prevádzkovateľovi, že sa oboznámil s týmito VOP.

Používateľ sa zaväzuje uvádzať vždy pravdivé, úplné a aktuálne údaje o svojej totožnosti; predovšetkým meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, príp. sídla právnickej osoby, telefonický a e-mailový kontakt, prípadne ďalšie údaje, ktoré prenajímateľ vyžaduje.

Inzerent sa zaväzuje že ak inzeruje ponuku tovaru (Karavanu, Auto karavanu, alebo iného vozidla určeného ku kempovaniu) na prenájom, bude udržiavať kalendár obsadenosti aktuálny tak, aby sa zamedzilo rezerváciám, ktoré on nebude schopný realizovať. V opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený v prvom kroku zrušiť status „overená ponuka“, overený užívateľ“, prípadne pri opakovaní sa situácie aj úplne zablokovať prístup do portálu www.Karvi.sk , pričom Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne Používateľovi v súvislosti s obmedzením prístupu alebo s odstránením užívateľského účtu a obsahu Používateľa.

Inzerent je oprávnený zrušiť respektíve odmietnuť dopyt prijatý od Používateľa cez rezervačný systém prenájmu Prevádzkovateľa www.Karvi.sk aj bez udania dôvodu priamo Používateľovi (napr. zlé recenzie Používateľa, nedôveryhodné jednanie Používateľa ...). V prípade oslovenia na podanie vysvetlenia od Prevádzkovateľa je povinný tak vykonať najneskôr do 3 dní. V opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený v prvom kroku zrušiť status „overená ponuka“, overený užívateľ“, prípadne pri opakovaní sa situácie aj úplne zablokovať prístup do portálu www.Karvi.sk , pričom Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne Používateľovi v súvislosti s obmedzením prístupu alebo s odstránením užívateľského účtu a obsahu Používateľa.

Používateľ ma nárok na dobropisovanie „Rezervačný poplatok na 24 hodín“ iba v prípade uvedenom v bode 3.4. a 3.5. pričom Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 5 dní od prijatia reklamácie sa k reklamácii vyjadriť a v prípade uznania reklamácie „Rezervačný poplatok na 24 hodín“ bezodkladne uhradiť rovnakou formou akou bol zaplatený.

Používateľovi je zakázané:

 • vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • nepravdivo alebo inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou,
 • uverejňovať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby, alebo prevádzkovateľa samotného,
 • uverejňovať a preberať inzerciu iného inzerenta do svojej inzercie bez písomného súhlasu daného inzerenta - osobného vlastníka alebo jeho zástupcu oficiálne povereného a oprávneného v danej veci konať,
 • zverejňované odkazy na inzertné stránky s rovnakými alebo obdobnými službami alebo obsahom, ktoré sú alebo mohli by predstavovať priamu konkurenciu Prevádzkovateľa,
 • z akéhokoľvek dôvodu používať automatizované prostriedky získavania a spracovania dát ( agentov, roboty, scripty, spiders, diggers a pod.),
 • používať zariadenia ani softvér za účelom poškodenia či zmien prevádzky služby, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku služby,
 • vyvíjať takú aktivitu, ktorá by spôsobila nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž technológií Prevádzkovateľa, a to z akéhokoľvek dôvodu.

Max. počet inzerátov pridaných jedným Používateľom je 50.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k maximálnej možnej miere ochrany všetkých získaných osobných údajov, a to v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a jeho dodatkami.

Registrácia používateľa

Používateľ – osoba, ktorá má záujem využívať inzertné, alebo vyhľadávacie Služby na webovej stránke www.Karvi.sk , je povinná zaregistrovať sa online do systému karvi.sk prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke www.Karvi.sk.

Pre vykonanie registrácie je potrebné:

 • pravdivo a úplne vyplniť prihlasovacie údaje,
 • odsúhlasiť tieto VOP.

Prevádzkovateľ pre potvrdenie registrácie overí existenciu e-mailovej adresy Užívateľa zadanej pri registrácii. Služba bude Užívateľovi aktivovaná bez zbytočného odkladu.

Podmienkou vykonania registrácie Užívateľa – fyzickej osoby, je dovŕšenie veku 16 rokov.

Inzerent je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu, najmä ich nesmie prezradiť alebo sprístupniť tretím osobám. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania služby vytvorených Inzerentom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov; Inzerent zodpovedá za prevádzku vlastného užívateľského konta a zodpovedá za následky konania osôb, ktoré použili, resp. zneužili Inzerentove prihlasovacie údaje (e-mail a heslo), za Inzerentom pridaný obsah, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom tohto systému

Používateľ zodpovedá za bezpečné používanie svojho používateľského účtu v celom rozsahu. Používateľ zodpovedá za následky zneužitia jeho prihlasovacích údajov (e-mail a heslo) k neoprávnenému prístupu k Službe, ibaže preukáže, že neporušil povinnosť riadnej ochrany a utajenia týchto údajov.

Podmienky poskytovania služieb

Využívať Služby na portáli www.Karvi.sk je možné iba v prípade, že Používateľ vyjadril súhlas s týmito VOP a s podmienkami registrácie. Spôsob a formu poskytovania služieb pre jednotlivé kategórie Požívateľov stanoví Prevádzkovateľ.

Pri poskytovaní Služby Prevádzkovateľ vytvorí Používateľovi podmienky na pridávanie inzerátov v záujme uskutočnenia obchodu v rozsahu podľa svojej aktuálnej ponuky služieb sprístupnenej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky www.Karvi.sk .

Používatelia sú oprávnené inzerovať výlučne ponuku tovaru, ku ktorému majú preukázateľne vlastnícke právo. V prípade podozrenia z porušenia tejto podmienky zverejnenia inzercie je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať od Inzerenta doklad preukazujúci právny vzťah Inzerenta k inzerovanému tovaru. Do času vyjasnenia je Prevádzkovateľ oprávnený inzerát odstrániť a/alebo takému inzerentovi zrušiť prístup k službe. Ak bezprostredne hrozí vznik škody, je Prevádzkovateľ oprávnený takto postupovať aj bez predchádzajúcej výzvy.

Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov, ako aj bez ich súhlasu, pokiaľ takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.

V prípade, ak dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služieb podľa týchto Pravidiel, Prevádzkovateľ bude o týchto skutočnostiach informovať Používateľov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať Prevádzkovateľ k dispozícii e-mailovú adresu Používateľa alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania Používateľa, ktoré Používateľ oznámil Prevádzkovateľovi prostredníctvom riadne vyplneného formulára v procese registrácie; ak dôjde k zmene údajov Používateľa a Používateľ nesplnil svoju povinnosť oznámiť zmenu údajov Prevádzkovateľovi, pričom v dôsledku tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ v omeškaní s plnením povinnosti podľa tohto odseku, Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Užívateľovi vznikla omeškaním Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto Pravidlá, pokiaľ to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo Používateľov alebo tretích osôb.

V prípade, ak Používateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť vyplývajúcu z týchto Pravidiel, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť účet Používateľa a odstrániť obsah Používateľa z úložiska dát bez možnosti obnovy alebo obmedziť Používateľovi prístup k užívateľskému účtu na nevyhnutnú dobu v takomto prípade Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne Používateľovi v súvislosti s obmedzením prístupu alebo s odstránením užívateľského účtu a obsahu Používateľa.

V prípade požiadavky Inzerenta, ktorého registrácia bola zrušená z dôvodu porušenia jeho povinnosti vyplývajúcich z Pravidiel, na obnovenia užívateľského účtu a prístupu k službe, je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať od Inzerenta jednorazový sankčný poplatok za obnovu registrácie vo výške 1 000 EUR (slovom: jedentisíc euro). Ak Prevádzkovateľovi vznikla porušením povinnosti Inzerenta vyplývajúcej z týchto pravidiel škoda, ktorá prevyšuje výšku sankčného poplatku, Prevádzkovateľ vyhovie žiadosti Inzerenta iba v prípade, ak Inzerent nahradil Prevádzkovateľovi túto škodu v celom rozsahu. Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť žiadosti Inzerenta o obnovu užívateľského účtu, ak porušením povinností Inzerenta došlo k spáchaniu úmyselného trestného činu alebo k inému závažnému následku.

Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky spoločnosťou zaznamenané informácie o správaní Užívateľa na internetových stránkach Prevádzkovateľa, najmä informácie o počte a časoch vstupov do používateľského účtu (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú Užívateľ použil pre vstup do Užívateľského účtu, sú nehmotným majetkom Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ má právo s nimi nakladať, ak právny predpis neustanoví inak.

Akékoľvek použitie obsahu služby, resp. jej častí Inzerentom iným spôsobom ako pre účely, ku ktorým je služba určená, najmä akékoľvek kopírovanie a šírenie služby, je zakázané.

Právo zhotoviť záložné kópie vlastných dát Inzerenta umiestnených na serveri www.Karvi.sk pre osobnú potrebu a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi nie je týmto ustanovením dotknuté. Akékoľvek iné nakladanie s obsahom služby a zásahy realizované akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, sú zakázané.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá Inzerentovi vznikla v dôsledku vyžívania služby Prevádzkovateľa alebo v dôsledku zneužitia prístupových údajov Používateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo publikovania inzerátov Používateľov v rámci propagácie www.Karvi.sk aj cez marketingové kanály ako napríklad Facebook, Instagram, YouTube a podobne, pričom bude dbať na to aby nedošlo k modifikácii významu inzerátu.

Prevádzkovateľ poskytuje všetkým platiacim Inzerentom technickú podporu na info@Karvi.sk

Rezervácia na 24 hodín a uzatvorenie zmluvy

Rezerváciou vozidla na 24 hodín sa rozumie, že Používateľ prejavil záujem o prenájom Vozidla Inzerenta v zvolenom termíne prostredníctvom on-line rezervačného formulára Prevádzkovateľa umiestneného na www.Karvi.sk , ktorého súčasťou je zaplatenie rezervačného poplatku 10 Eur vrátane DPH. Po úhrade je Rezervačný dopyt odoslaný automaticky do užívateľského rozhrania Inzerenta, pričom Používateľ ako aj aj Inzerent dostanú o tejto skutočnosti do e-mailu potvrdenie vrátane podrobných dát rezervačného dopytu.

Vozidlo bude na portáli www.Karvi.sk v stave, kedy si ho nemôže ďalší Používateľ rezervovať až do času pokiaľ neuplynie obdobie do ktorého bolo vozidlo rezervované (nie len 24 hodín), alebo nedôjde k odmietnutiu rezervácie zo strany Inzerenta.

V čase do 24 hodín od zaplatenia rezervačného poplatku majú Inzerent aj Používateľ za cieľ pri najlepšej vôli uzavrieť nájomnú zmluvu. Ak by tak nedošlo z dôvodu prieťahov na strane Používateľa - záujemcu o prenájom, Inzerent ma právo odmietnuť dopyt bez akýchkoľvek nárokov oboch strán na náhradu škody.

Zmluvu o prenájme uzatvára Inzerent (Prenajímateľ) s Používateľom (nájomca) priamo, bez účasti Prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ vystupuje výlučne len v pozícii dodávateľa priestoru na inzerovanie ponuky a dopytu v zmysle týchto VOP.

Cena a platobné podmienky

Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom internetovej stránky Používateľom inzertné služby a doplnkové služby za odplatu, ak v týchto VOP nie je výslovne uvedené, že určitá služba je bezodplatná.

Služby inzercie sú spoplatnené len v sekcii „Tovar“ ostatné sekcie portálu poskytujú službu inzercie bezodplatne. Cena za inzerciu v sekcii „Tovar“ je 10 Eur s DPH na 30 dní.

Inzerent uhrádza cenu za každý inzerát v sekcii „Tovar“. Predplatená doba zverejnenia inzerátu je 30 kalendárnych dní ak v cenníku nie je uvedené inak. Úhradu ceny je možné uskutočniť prostredníctvom platobnej karty.

Služba „Rezervácia na 24 hodín“ je spoplatnená sumou 10 Eur s DPH a viaže sa výlučne k sekcii prenájom. Úhradu ceny je možné uskutočniť prostredníctvom platobnej karty.

Využívanie inzertných služieb nie je podmienené využívaním ďalších spoplatnených Doplnkových služieb špecifikovaných v cenníku služieb zverejnených na stránke www.Karvi.sk

Doplnkové služby si Inzerenti môžu objednať nad rámec základných inzertných služieb.

Prevádzkovateľ začne s poskytovaním doplnkových služieb až po úhrade služby v zmysle aktuálneho cenníka, alebo individuálnej cenovej ponuky.

Pre účely spoplatnenia služieb pre Súkromných inzerentov (fyzické osoby nepodnikateľov) sú inzertné služby Prevádzkovateľa internetovej stránky www.Karvi.sk v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

V prípade, že Používateľ má v úmysle využívať predplatenú službu aj po skončení obdobia, za ktoré vykonal úhradu, bez prerušenia, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak, aby v prvý deň nového obdobia bola cena za bezprostredne nasledujúce obdobie pripísaná na bankový účet uvedený na predfaktúre alebo včas vykonať platbu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov, investícii do inovácií alebo iných objektívnych príčin upraviť ceny jednotlivých balíkov a doplnkových služieb.

V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť službu v cene dohodnutej podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, počas celého predplateného obdobia, v ktorom má dohodnutá cena platiť.

Ďalšie podmienky, inzertný obsah

Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na spoplatnené služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; v takom prípade sa poskytnutá služba považuje za ukončenú a poskytnutú v celom rozsahu.

Inzerovať je zakázané:

 • inzeráty, ktorých obsah porušuje zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii SR
 • predaj servisných knižiek, štítkov, manipuláciu s najazdenými km...
 • inzeráty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku
 • doklady, technické preukazy, štítky, bločky, faktúry
 • hromadnú ponuku (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt)
 • chiptuning, powerboxy, značky s EČV
 • pohonné hmoty

Ďalej je zakázané:

 • vytvárať duplicitný obsah tzn. inzerovať rovnaký produkt vo viacerých kategóriách, lokalitách atď.
 • pridávať inzeráty s nereálnou cenou
 • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 • používať v názve alebo v texte kľúčové slová, dodatky typu "údaje o KW, 1. majiteľ, full servis, koža, rýchle jednanie, TIP TOP, super auto, M5, 5dverí, 7miest, automat, lacné, dohodou, možná výmena, atd. budú bez upozornenia odstránené.
 • do názvu inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu www adresu atď.) alebo špeciálne znaky (@*#$%^&!?)
 • pridávať fotografie obsahujúce text alebo rôzne grafické prvky (znaky), výnimkou sú firemní klienti, ktorí majú povolené vkladať do obrázku vodoznak
 • pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie
 • uvádzať audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou
 • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...)
 • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety
 • používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...)
 • atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty

Ak inzerát pridaný Používateľom alebo ktorákoľvek jeho časť spĺňa znaky autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, Používateľ pridaním inzerátu na internetovú stránku www.Karvi.sk udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na jeho zverejnenie a na jeho použitie na internetovej stránke, najmä na ďalšie šírenie, spracovanie, vykonanie takých úprav, ktoré sú potrebné, aby inzerát bol korektne zobrazovaný a vyhľadateľný, na pridávanie bezpečnostných prvkov (vodoznak a iné rozlišovacie znaky obmedzujúce zásahy do práv autora a práv majiteľa databázy zo strany tretích osôb) ako aj zaradenie inzerátu do databázy Prevádzkovateľa bez územného, vecného a časového obmedzenia. Užívateľ pridaním inzerátu udeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatnú licenciu k pridanému inzerátu. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie inzerátu v rozsahu udelenej licencie alebo môže licenciu zmluvou postúpiť na tretiu osobu. Licencia udelená Užívateľom Prevádzkovateľovi podľa týchto podmienok platí počas celej doby trvania majetkových práv k inzerátu, ktoré spĺňa znaky autorského diela v zmysle zákona. Užívateľ nemá za udelenie práv podľa tohto ustanovenia nárok na odmenu, ak s Prevádzkovateľom nebolo písomne dohodnuté inak

Inzerent je povinný najmä vysporiadať autorské, osobnostné a iné nároky tretích osôb k obsahu zverejňovanému v inzercii, a to k textovej, obrazovej, audiovizuálnej prípadne akejkoľvek inej zložke obsahu, tak, aby zverejnením obsahu inzercie nedochádzalo k zásahom do práv tretích osôb.

Inzerent berie na vedomie, že jeho inzercia vrátane kontaktných údajov zverejnených v inzercii sa môže dostať na stránky vyhľadávačov ( napr. Google, Bing, Yahoo a iné). Prevádzkovateľ nemá dosah na takto zobrazované údaje a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť či správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledku vyhľadávania na stránkach vyhľadávačov tretích strán.

Používateľ môže svoje inzeráty meniť, dopĺňať skryť, alebo vymazať. Všetky úkony možno robiť po prihlásení do konta Používateľa

Pokuty a penalizácia

V prípade, ak inzerent zverejní alebo sprístupní v informácie alebo iný obsah, ktorý porušuje práva k duševnému vlastníctvu tretej strany (najmä autorské a súvisiace práva), je Prevádzkovateľ oprávnený inzerentovi zrušiť prístup k službe. Ak v tejto súvislosti bude Prevádzkovateľ zo zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu povinný znášať akúkoľvek sankciu z dôvodu protiprávneho konania inzerenta, je inzerent povinný odškodniť Prevádzkovateľa a nahradiť ujmu, ktorá mu tým vznikla, v celom rozsahu.

Zodpovednosť za vady a uplatnenie reklamácie

Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.

Za vady služby sa považuje najmä poskytnutie (resp. neposkytnutie) dohodnutej služby v rozpore s dohodnutými podmienkami služby a také nedostatky v kvalite služieb, ktorá je pri rovnakom alebo obdobnom druhu služieb obvyklá. Za právnu vadu poskytovaných služieb sa považuje najmä spôsobilosť zasiahnuť do práv tretích osôb v rozpore so zákonom alebo inak porušiť platné právne predpisy.

Inzerent je povinný nedostatky zistené v poskytovaní služby inzercie reklamovať u Prevádzkovateľa písomne a bez zbytočného odkladu na e-mailovej adrese info@Karvi.sk. Inzerent musí reklamované nedostatky konkrétne popísať a uviesť požiadavky na ich nápravu. Reklamácia je uplatnená včas, ak bola Prevádzkovateľovi doručená najneskôr 5. kalendárny deň odo dňa, kedy Inzerent nedostatky zistil, inak právo na uplatnenie reklamácie zaniká. V prípade nesprávnej fakturácie je Inzerent povinný predmetnú faktúru reklamovať do 3 dní odo dňa doručenia.

Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľov svoje stanovisko k predmetu reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie s požadovanými náležitosťami.

V prípade, že pri uverejnení inzercie vyskytli vady služby, ktoré boli zavinené Prevádzkovateľom, je Prevádzkovateľ povinný Inzerentovi poskytnúť vhodnú kompenzáciu. V prípade terminovaného obsahu inzerátu je Prevádzkovateľ povinný Inzerentovi poskytnúť primeranú cenovú zľavu. Ak inzerát nebol uverejnený v dohodnutom termíne, má Inzerent právo na uverejnenie inzerátu v náhradnom termíne.

Prevádzkovateľ najmä nezodpovedá za prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka. Za porušenie povinností Prevádzkovateľa sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov nevyhnutných pre zachovanie alebo zvýšenie kvality poskytovanej služby.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@Karvi.sk

Zrušenie konta

Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak.

Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

 • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom
 • porušenia týchto Podmienok
 • absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta)
 • absencie verifikácie Používateľského konta prostredníctvom e-mailu
 • dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia)
 • na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa
 • z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa
 • Používateľ neuhradil faktúru za služby Portálu Prevádzkovateľa v lehote splatnosti
 • Používateľ prekročil max. počet inzerátov 50 spolu vo všetkých kategóriách

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá a akékoľvek ich zmeny a prílohy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na internetovej stránke www.Karvi.sk , ak nie je výslovne uvedené, že nadobúdajú účinnosť neskorším dňom ako v deň zverejnenia.

Všetky písomnosti účastníkov zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe týchto Pravidiel, doručované poštou, sa považujú za doručené 4. dňom odo dňa ich preukázateľného odoslania, a to i v prípade, ak druhá strana odmietla písomnosť prevziať, alebo v prípade, ak zásielku, ktorá bola uložená na pošte, si druhá strana nevyzdvihla.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Pravidlá aj bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na internetovej stránke www.Karvi.sk.

Prevádzkovateľ zverejní upozornenie na zmenu Pravidiel inzercie zverejnením oznámenia na internetovej stránke www.Karvi.sk

Ak Užívateľ nesúhlasí so zmenou Pravidiel podľa tohto bodu, je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v týchto Pravidlách. V prípade, ak Užívateľ nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, platí, že zmeny podmienok nadobudli voči nemu účinnosť.

Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.